Privacyregelement

Patiëntregistratie


Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens *1 van toepassing.

Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistratie, in onze praktijk een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

 

Reglement


  • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en andere administratieve krachten.
  • U hebt het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelde fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
  • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. De inhoud van deze dossiers wordt elektronisch beschermd d.m.v. antivirus- en spyware software en beschermd tegen verlies via back-ups.
  • Papieren verwijzingen worden zorgvuldig gearchiveerd (afgesloten kast) zodat deze niet onbedoeld door derden ingezien kunnen worden.
  • De beeldschermen met persoonsgegevens en/of elektronische agenda’s worden middels een stand-bye stand automatisch afgeschermd.
  • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

1 – http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/geldigheidsdatum_30-01-2013